TF Bank tar avstånd ifrån korruption. Med korruption avser vi framförallt givande och tagande av muta eller otillbörliga förmåner, samt felaktigt agerande vid intressekonflikter. Att vi bedriva verksamheten på ett sådant sätt att korruption inte förekommer är en grundförutsättning för vårt arbete. Vi arbetar därför varje dag aktivt för att motverka alla former av korruption.

Arbetet mot korruption omfattar hela koncernen och alla våra medarbetare. TF Banks avdelning för regelefterlevnad säkerställer att medarbetarna kontinuerligt nås av uppdateringar av de styrdokument som ligger till grund för vårt arbete inom antikorruption. Detta bidrar till en medvetenhet hos samtliga medarbetare om att arbetet med antikorruption är en ständigt pågående process, där vi vill vara i framkant.

Åtgärder mot korruption 2019 2018
Antal rapporterade överträdelser mot uppförandekod 0 0