Bolagsordning TF BANK AB 556158-1041. Antagen på årsstamma den 12 april 2016.

§1  Firma

Bolagets firma är TF Bank AB. Bolaget är publikt (publ).

§2  Säte

Styrelsen har sitt säte i Borås. Bolagsstämma kan även hållas i Stockholms kommun.

§3  Verksamhetsföremål

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva sådan bankrörelse som avses i 7 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, samt annan verksamhet som har ett naturligt samband därmed. Förutom betalningsförmedling via generella betalningssystem och mottagande av medel som efter uppsägning är tillgängliga för fordringsägaren inom högst 30 dagar får bolaget bland annat lämna eller förmedla kredit, till exempel i form av konsumentkredit och kredit mot panträtt i fast egendom eller i fordringar, bedriva inkassorörelse samt bedriva försäkringsförmedling enligt lagen (2005:405) om försäkringsförmedling.

§4  Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 107 500 000 kronor och till högst 430 000 000 kronor.

§5  Antal aktier

Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 21 500 000 stycken och till högst 86 000 000 stycken.

§6  Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) styrelseledamöter.

§7  Revisor

Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer utan eller med högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

§8  Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma sker genom kungörelse i Post- och Inrikes tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

§ 9 Aktieägares rätt att delta vid bolagsstämma

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem (5) vardagar före stämman, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägare anmält detta enligt föregående stycke.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§ 11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.