Enligt TF Bank ABs bolagsordning ska styrelsen bestå av minst tre och högst sju ledamöter med minst en och högst fem styrelsesuppleanter. Styrelsens ledamöter och suppleanter skall väljas årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

TF Bank ABs styrelse består idag av sex styrelseledamöter valda intill slutet av årsstämma 2018.