Consortio Fashion Group beslutar att satsa på Cellbes och Bubbleroom

Inom TF Banks Sales Finance segment finns ett antal varumärken/e-handlare. Den allra största enskilda samarbetspartner idag är Consortio Fashion Group (”CFG”) med varumärken som t.ex. Cellbes, Bubbleroom och Halens. Sales Finance representerar ca. 18% av TF Bank koncernens totala låneportfölj. 

Styrelsen i CFG har beslutat att inleda förhandlingar om att fasa ut försäljningen under varumärket Halens i ett led att långsiktigt fokusera och därmed strategiskt stärka koncernens konkurrenskraft. Den planerade åtgärden syftar till att utöka satsningen på de två starkare och nischade varumärken Cellbes och Bubbleroom och därmed skapa bättre förutsättningar för stärkt tillväxt och lönsamhet. Förändringen kommer att ske succesivt under 2017 och försäljningen inom Halens är planerad att fortsätta som normalt under en stor del av nästa år, samtidigt som satsningar kommer att göras för att löpande förstärka Cellbes och Bubbleroom.

TF Bank ser positivt på satsningen på de två starkare och nischade varumärken Cellbes och Bubbleroom. TF Bank bedömer effekten på koncernen som helhet som mycket begränsat eftersom Sales Finance står för en mindre del av verksamheten samt att de övriga CFG varumärken redan idag representerar den största delen av CFG samarbetet. Vidare är den ökade satsningen på Cellbes och Bubbleroom ägnat åt att starka CFG koncernens konkurrenskraft under 2017 och framåt, något som TF Bank välkomnar. 

För ytterligare information, kontakta:

Sture Stölen, Investor Relations, +46 723 68 65 07, ir@tfbank.se


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som TF Bank AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, och i förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2016 kl. 2000 CET.