Delårsrapport januari – mars 2020

Årets första kvartal inleddes på samma sätt som 2019 avslutades – med starka volymer och en geografiskt väl diversifierad tillväxt. Under kvartalets gång har det sedan blivit allt mer uppenbart att spridningen av covid-19 i Europa medför att banken, i nuläget, anpassar sig till en ny verklighet. TF Bank har en stabil och anpassningsbar affärsmodell med lång historik som testats mot olika makroekonomiska miljöer.
– Mattias Carlsson, VD.

Januari – mars 2020 jämfört med januari – mars 2019

 • Låneportföljen har ökat med 8 % till 6 990 MSEK sedan årsskiftet
 • Rörelseresultatet minskade 34 % till 43,2 MSEK
 • Resultat per aktie minskade 34 % till 1,51 SEK
 • K/I-talet minskade till 37,7 % (38,0)
 • Totala kapitalrelationen har minskat till 17,1 % (17,4) sedan årsskiftet
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 26,7 % (34,4)
 • Justerad avkastning på eget kapital uppgick till 26,7 % (31,7)

Väsentliga händelser, januari – mars 2020

 • TF Bank har fusionerat de tre helägda dotterbolagen BB Bank ASA, Avarda AB och Avarda Oy
 • Segmentsredovisningen har utvidgats till tre segment från och med första kvartalet 2020
 • Med anledning av Finansinspektionens kommunicerade uppmaning avseende vinstutdelningar, har styrelsen i TF Bank beslutat att dra tillbaka vinstutdelningsförslaget om 0,50 SEK per aktie
 • De kontracykliska buffertkraven i Sverige och Norge har sänkts. Efter förändringarna uppgår TF Banks totala kapitalkrav till 11,8 %.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • TF Bank offentliggjorde den 5 april att som en följd av det osäkra makroekonomiska läget görs en extra kreditförlustreservering om 30 MSEK vid utgången av det första kvartalet 2020. Det finansiella målet om en vinst per aktie om minst 14,50 SEK år 2020 har övergivits i samband med beskedet.

För ytterligare information, kontakta:

Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0)70 626 95 33

Kort om TF Bank

TF Bank bildades 1987 och är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. In- och utlåningsverksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Österrike via filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. Från och med 2020 är verksamheten indelad i tre segment: Consumer Lending, Ecommerce Solutions och Credit Cards.

Denna information är sådan information som TF Bank AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 april 2020 kl. 07:00 CET.