Ersättning till styrelsen

På årsstämman den 12 april 2016 beslutades att styrelsens ordförande ska erhålla ett arvode om 2 200 000 SEK och de övriga styrelseledamöterna som inte uppbär lön av TF Bank ska erhålla ett arvode om vardera 300 000 SEK intill tiden för utgången av årsstämman 2017. Vidare beslutades att arvode för kommittéarbete ska utgå med 100 000 SEK till ordföranden i revisionskommittén och 50 000 SEK vardera till övriga ledamöter i kommittén. Under 2015 uppgick det totala arvodet till styrelseledamöterna till 1 977 000 SEK, varav Mattias Carlsson erhöll 1 660 000 SEK, Thomas Grahn 150 000 SEK och Bertil Larsson 167 000 SEK. Inget arvode utgick till övriga styrelsemedlemmar under 2015.

Ersättning till verkställande direktör, vice verkställande direktör och ledande befattningshavarna

Löner och andra ersättningar till verkställande direktör, vice verkställande direktör (tillika Chief Financial Officer) och de ledande befattningshavarna utgörs av fast lön, rörlig ersättning, provisionsbaserad ersättning, övriga förmåner samt pension.

Under 2015 uppgick den totala ersättningen till verkställande direktör till 1 883 000 SEK, varav 1 342 000 SEK utgjorde fast lön, 500 000 SEK utgjorde rörlig ersättning och 41 000 SEK utgjorde övriga förmåner. I tillägg till detta betalades 592 000 SEK i sociala avgifter. Därutöver uppgick de totala kostnaderna för pensionspremier, utöver lagstadgade pensioner, för den verkställande direktören till 291 000 SEK.

Under 2015 uppgick den totala ersättningen till vice verkställande direktör till 1 691 000 SEK, varav 1 158 000 SEK utgjorde fast lön, 460 000 SEK rörlig ersättning och 73 000 SEK utgjorde övriga förmåner. I tillägg till detta betalades 531 000 SEK i sociala avgifter. Därutöver uppgick de totala kostnaderna för pensionspremier, utöver lagstadgade pensioner, för den vice verkställande direktören till 283 000 SEK.
Under 2015 uppgick den totala ersättningen till ledande befattningshavare, exklusive verkställande direktör och vice verkställande direktör till 2 516 000 SEK, vilket utgjorde fasta löner. Därutöver uppgick de totala kostnaderna för pensionspremier, utöver lagstadgade pensioner, för de ledande befattningshavarna, exklusive den verkställande direktören och den vice verkställande direktören till 512 000 SEK.

Ingen provisionsbaserad ersättning betalades ut under 2015.

Pensioner och andra förmåner

Bolagets pensionsåtaganden täcks genom inbetalningar till ITP-plan. Den verkställande direktören pensionsålder är 65 år och för denne görs årligen kompletterande betalningar till en avgiftsbestämd plan. Övriga ledande befattningshavares pensionsålder är 65 år och kompletterande betalningar görs årligen till en avgiftsbestämd plan, ITP-planen. Om rörlig ersättning utfaller inbetalas en extra pensionspremie på ersättningen.

Anställningsvillkor för verkställande direktör, vice verkställande direktör och ledande befattningshavare

Verkställande direktör och vice verkställande direktör (tillika Chief Financial Officer) har en uppsägningstid om sex månader.

Chief Information Officer har en ömsesidig uppsägningstid om tre månader och Head of Sales Finance har en uppsägningstid om högst två månader (högst sex månader om uppsägningen sker från Bolaget sida). Övriga ledande befattningshavare har en ömsesidig uppsägningstid om sex månader.

Verkställande direktör, vice verkställande direktör och chefen för TF Banks finska filial är bundna av konkurrensförbud i tolv månader. För det fall anställningen upphör utan uppsägningstid gäller konkurrensförbudet i 18 månader. Under konkurrensklausulens giltighet är verkställande direktör berättigad till ersättning motsvarande den fasta lönen vid tidpunkten för anställningens upphörande med tillägg för 21 % av den fasta lönen efter det att den har justerats för semesterersättning. Vice verkställande direktör är berättigad till ersättning motsvarande den fasta lönen vid tidpunkten för anställningens upphörande med tillägg för de pensionsavsättningar som garanteras i enlighet med ITP-planen. Chefen för TF Banks finska filial är berättigad till ersättning motsvarande den fasta lönen vid tidpunkten för anställningens upphörande med tillägg för de pensionsavsättningar som garanteras i enlighet med kollektivavtalet. Ingen av de övriga ledande befattningshavarna är bundna av konkurrensförbudet.

Verkställande direktör och vice verkställande direktör är berättigade till avgångsvederlag under sex eller 12 månader beroende på om Bolaget väljer att tillämpa konkurrensförbudet. Avgångsvederlaget för verkställande direktör motsvarar den fasta lönen med tillägg för 21 % av den fasta lönen efter det att den har justerats för semesterersättning. Avgångsvederlaget för vice verkställande direktör motsvarar den fasta lönen med tillägg för de pensionsavsättningar som garanteras i enlighet med ITP-planen. Ingen av de övriga ledande befattningshavarna är berättigade till avgångsvederlag vid uppsägning av deras anställningar.

Incitamentsprogram

Teckningsoptioner 2016:1

Rätten att teckna teckningsoptioner tillkommer bolagets verkställande direktör och finanschef. Teckningsoptionerna under teckningsoptionsprogram 2016:1 ska förvärvas till 3,38 kronor, vilket är bedömt marknadspris enligt Black & Scholes. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en aktie i bolaget till en teckningskurs om 113,25 kronor.