Hållbarhet

Hållbarhet för TF Bank innebär att bedriva en ansvarsfull verksamhet som bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Genom att aktivt driva hållbarhetsfrågor som relaterar till TF Banks affärsverksamhet tar vi ansvar både som arbetsgivare och som publikt bolag.

TF Bank står bakom FN:s internationella deklaration om mänskliga rättigheter, med tillhörande konventioner. Vi respekterar personlig värdighet, integritet och rättigheter hos varje enskild individ.

Hållbarhetsarbetet är strukturerat kring fyra fokusområden. Dessa rör en ansvarsfull kreditgivning, åtgärder mot korruption, våra medarbetares hälsa och välbefinnande, samt miljömässigt och socialt ansvarstagande. Områdena är valda av styrelsen efter vad som är mest relevant givet vår affärsverksamhet och de risker den medför. De mest väsentliga riskerna vi ser inom respektive fokusområde redovisas nedan.

Fokusområde Identifierad risk Hanterad risk
Ansvarsfull kreditgivning TF Bank bidrar till överskuldsättning i samhället Analys av kundens framtida betalningsförmåga och nuvarande lånesituation. Kredit beviljas endast om kunden på goda grunder kan förväntas fullgöra sina åtaganden.
Åtgärder mot korruption Intressekonflikt mellan anställds eget intresse och företagets intresse Utbildning av personal avseende uppförandekod och etiskt uppträdande
Medarbetarnas välmående Brister i mångfald och jämställdhet Riktlinjer för mångfald och likabehandling.
Miljö och socialt ansvar Ingen väsentlig risk identifierad för TF Bank. Ständiga förbättringar genomförs för att minska företagets miljöpåverkan.

Under 2019 har vi beslutat om mätbara nyckeltal kopplade till fokusområdena ansvarsfull kreditgivning, åtgärder mot korruption och medarbetarnas välmående. Detta underlättar uppföljning över tid.

Ansvarsfull kreditgivning 2019 2018
Kreditförlustnivå (%) 3,4 3,9
Åtgärder mot korruption 2019 2018
Antal rapporterade överträdelser mot uppförandekod 0 0
Medarbetarnas välmående 2019 2018
Personalomsättningshastighet (%) 25,1 17,4
Sjukfrånvaro (%) 3,3 3,0

Ansvarsfull kreditgivning

Krediter fyller en viktig roll i en fungerande och modern samhällsekonomi. För TF Bank är ansvarstagande i samband med kreditgivning affärskritiskt, och detta är därför det mest självklara fokusområdet inom vårt hållbarhetsarbete. Vi arbetar för att ständigt säkerställa att vår kreditbedömning är robust, sund och sofistikerad.

TF Banks långa erfarenhet av branschen, kombinerat med en väl beprövad kreditgivningsprocess som kontinuerligt granskas för att kunna utvecklas och förbättras gör oss därför till en pålitlig kreditgivare.

Vår kreditbedömning utförs i enlighet med god kreditgivningssed och TF Banks kreditpolicy, och utgår alltid från varje kunds finansiella situation.

Vi är övertygade om att TF Bank, genom vår ansvarsfulla kreditgivning, bidrar till en välfungerande samhällsekonomi.

Åtgärder mot korruption

TF Bank tar avstånd ifrån korruption. Med korruption avser vi framförallt givande och tagande av muta eller otillbörliga förmåner, samt felaktigt agerande vid intressekonflikter. Att vi bedriva verksamheten på ett sådant sätt att korruption inte förekommer är en grundförutsättning för vårt arbete. Vi arbetar därför varje dag aktivt för att motverka alla former av korruption.

Arbetet mot korruption omfattar hela koncernen och alla våra medarbetare. TF Banks avdelning för regelefterlevnad säkerställer att medarbetarna kontinuerligt nås av uppdateringar av de styrdokument som ligger till grund för vårt arbete inom antikorruption. Detta bidrar till en medvetenhet hos samtliga medarbetare om att arbetet med antikorruption är en ständigt pågående process, där vi vill vara i framkant.

Våra medarbetares välbefinnande

Medarbetarna är TF Banks främsta tillgång. Därför arbetar vi kontinuerligt med att säkerställa en arbetsmiljö där alla trivs och utvecklas.

TF Bank anser att människor med olika erfarenheter och perspektiv är en avgörande faktor för att skapa den innovation som krävs för att säkerställa långsiktig affärsmässig framgång. Vi arbetar därför utifrån en mångfaldhetspolicy som har antagits av vår styrelse. Med mångfald menar vi de olikheter som gör oss alla unika.

Miljömässigt- och socialt ansvar

Miljö och klimat är en av vår tids viktigaste samhällsfrågor. Därför arbetar TF Bank, trots att vår verksamhet inte har en direkt miljöpåverkan, med att bidra till samhällsnyttan genom att sträva efter att minska våra transporter, att digitalisera våra processer, och att ta socialt ansvar.

Zelmerlöw & Björkman Foundation

TF Bank samarbetar med Zelmerlöw & Björkman Foundation, en stiftelse som genom utbildningsprogram arbetar för att förändra livet för socialt utsatta barn och ungdomar i olika delar av Afrika.

Samarbetet innebär att TF Bank under två års tid får möjlighet att finansiera skolgång, fria skolmåltider och tillgång till rent vatten för 40 elever vid Kenswed Academy i Ngong, Nairobi. Målsättningen med samarbetet är att genom ett långsiktigt engagemang stötta och finansiera stiftelsens viktiga arbete i området.

Zelmerlöw & Björkman Foundation har sedan 2013, genom grundarna Måns Zelmerlöw och Jonas Björkman, verkat för att främja utbildningsprogram för unga i socialt utsatta områden i olika delar av Afrika. Idag finansierar stiftelsen fyra skolor där man bekostar lärare, skolmat och skoluniformer, samt bygger brunnar för att förse eleverna med rent vatten. Genom ett samarbete med den svenska ideella föreningen Global Relations, som funnits i området sedan 1998, bidrar stiftelsen till att förbättra livet för ungdomar som på grund av ekonomiska eller sociala orsaker tidigare inte har kunnat gå i skolan.

Läs mer om stiftelsens viktiga arbete här: https://www.zbfoundation.se/

Hållbarhetsrapportering

TF Banks hållbarhetsrapport för 2019

Hållbarhetsrapport

Uppförandekod

Code of conduct