Hållbarhet för TF Bank innebär att bedriva en ansvarsfull verksamhet som bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Genom att aktivt driva hållbarhetsfrågor som relaterar till TF Banks affärsverksamhet tar vi ansvar både som arbetsgivare och som publikt bolag.

TF Bank står bakom FN:s internationella deklaration om mänskliga rättigheter, med tillhörande konventioner. Vi respekterar personlig värdighet, integritet och rättigheter hos varje enskild individ.

Hållbarhetsarbetet är strukturerat kring fyra fokusområden. Dessa rör en ansvarsfull kreditgivning, åtgärder mot korruption, våra medarbetares hälsa och välbefinnande, samt miljömässigt och socialt ansvarstagande. Områdena är valda av styrelsen efter vad som är mest relevant givet vår affärsverksamhet och de risker den medför. De mest väsentliga riskerna vi ser inom respektive fokusområde redovisas nedan.

Fokusområde Identifierad risk Hanterad risk
Ansvarsfull kreditgivning TF Bank bidrar till överskuldsättning i samhället Analys av kundens framtida betalningsförmåga och nuvarande lånesituation. Kredit beviljas endast om kunden på goda grunder kan förväntas fullgöra sina åtaganden.
Åtgärder mot korruption Intressekonflikt mellan anställds eget intresse och företagets intresse Utbildning av personal avseende uppförandekod och etiskt uppträdande
Medarbetarnas välmående Brister i mångfald och jämställdhet Riktlinjer för mångfald och likabehandling.
Miljö och socialt ansvar Ingen väsentlig risk identifierad för TF Bank. Ständiga förbättringar genomförs för att minska företagets miljöpåverkan.

Under 2019 har vi beslutat om mätbara nyckeltal kopplade till fokusområdena ansvarsfull kreditgivning, åtgärder mot korruption och medarbetarnas välmående. Detta underlättar uppföljning över tid.

Ansvarsfull kreditgivning 2019 2018
Kreditförlustnivå (%) 3,4 3,9
Åtgärder mot korruption 2019 2018
Antal rapporterade överträdelser mot uppförandekod 0 0
Medarbetarnas välmående 2019 2018
Personalomsättningshastighet (%) 25,1 17,4
Sjukfrånvaro (%) 3,3 3,0