Kommuniké från TF Bank ABs Årsstämma

Fastställande av resultat- och balansräkningar, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2015. Det beslutades även, i enlighet med styrelsens förslag, att av till årsstämmans förfogade medel 206 777 000 kronor ska utdelas 9 675 000 kronor till aktieägarna och att 197 102 000 kronor balanseras i ny räkning. Utdelningen motsvarar 0,45 kronor per aktie. Årsstämman beviljade även styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med framlagt förslag, att styrelsen ska bestå av sju ledamöter. Till styrelseledamöter omvaldes Mattias Carlsson, John Brehmer, Thomas Grahn, Paul Källenius, Bertil Larsson, Lars Wollung och Tone Bjørnov. Mattias Carlsson valdes till styrelseordförande.

PricewaterhouseCoopers AB valdes som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2017 med huvudansvarig revisor auktoriserade revisorn Martin By.

Arvode till styrelsen och revisorn

Årsstämman beslutade, i enlighet med framlagt förslag, att arvode om 2 200 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande, 300 000 kronor till styrelseledamöter som inte är anställda av TF Bank, 100 000 kronor till ordföranden i styrelsens revisionsutskott, 50 000 kronor till övriga ledamöter i styrelsens revisionsutskott samt att arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Vidare beslutades att arvode till styrelseledamot efter överenskommelse med TF Bank ska få faktureras genom bolag, om skattemässiga förutsättningar föreligger och under förutsättning att det är kostnadsneutralitet för TF Bank.

Valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med framlagt förslag, om principer för tillsättande av valberedning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Antagande av ny bolagsordning

Årsstämman beslutade att anta en ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag.

Incitamentsprogram

Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag till följande tre teckningsoptionsprogram:

Teckningsoptioner 2016:1

Rätten att teckna teckningsoptioner tillkommer bolagets verkställande direktör och finanschef. Teckningsoptionerna under teckningsoptionsprogram 2016:1 ska förvärvas till 3,38 kronor, vilket är bedömt marknadspris enligt Black & Scholes. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en aktie i bolaget till en teckningskurs om 113,25 kronor.

Teckningsoptioner 2016:2

Rätten att teckna teckningsoptioner tillkommer bolagets ledande befattningshavare, Johannes Rintaniemi. Teckningsoptionerna under teckningsoptionsprogram 2016:2 ska tilldelas vederlagsfritt. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en aktie i bolaget till en teckningskurs om 113,25 kronor.

Teckningsoptioner 2016:3

Rätten att teckna teckningsoptioner tillkommer bolagets ledande befattningshavare, Johannes Rintaniemi. Teckningsoptionerna under teckningsoptionsprogram 2016:3 ska tilldelas vederlagsfritt. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en aktie i bolaget till en teckningskurs om 86,00 kronor.

Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna under teckningsoptionsprogram 2016:1, 2016:2 och 2016:3 kan bolagets aktiekapital komma att ökas med högst 3 878 860 kronor genom utgivande av högst 775 772 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 3,5 procent.

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på TF Banks hemsida, www.tfbankgroup.com.