Bolagsstämma

TF Banks aktieägares beslutanderätt utövas vid bolagsstämman/årsstämman.

Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman företagets högsta beslutande organ, som bland annat beslutar i frågor som ändring av bolagsordningen, beviljande av ansvarsfrihet, fastställande av balans­ och resultaträkningar, aktieutdelningar, val av styrelseledamöter revisorer samt arvode till styrelseledamöter och revisorer. Regler som styr bolagsstämman och vad som ska förekomma vid denna finns bland annat i aktiebolagslagen och bolagsordningen.

Bolagsstämmor

Årsstämma 2018

TF Bank ABs (publ) årsstämma 2017 hölls den 2 maj 2018.Läs mer

Årsstämma 2017

TF Bank ABs (publ) årsstämma 2017 hölls den 3 maj 2017.Läs mer

Årsstämma 2016

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i TF Bank AB (publ), org.nr 556158-1041, (“Bolaget”) tisdagen den 12 april 2016, klockan 10.00 i Borås. Läs mer