Pressmeddelanden

Valberedningens förslag till TF Bank AB:s årsstämma 2021

Styrelsen föreslås bestå av sex (6) ledamöter utan styrelsesuppleanter. Föreslås omval av John Brehmer, Bertil Larsson, Charlotta Björnberg-Paul, Sara Mindus och Mari Thjømøe samt nyval av Michael Lindengr...Läs mer

Kallelse till årsstämma i TF Bank AB

Aktieägarna i TF Bank AB (”TF Bank” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 4 maj 2021. Med anledning av coronaviruset och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att...Läs mer

TF Bank publicerar årsredovisning 2020

TF Banks årsredovisning samt risk- och kapitaltäckningsrapport för 2020 har publicerats på www.tfbankgroup.com. Läs mer

Bokslutskommuniké januari – december 2020

”TF Banks låneportfölj ökade med 8% i lokala valutor under det fjärde kvartalet. Nordisk risk och den offensiva satsningen på kreditkort i Tyskland har prioriterats. För konsumentlånen i Norge och Finl...Läs mer

TF Bank AB (publ) informerar om förtida inlösen av efterställda tier 2 obligationer med rörlig ränta som förfaller 2025 med ISIN SE0007783477

TF Bank AB (publ) (“TF Bank”) kommer att genomföra en förtida inlösen av samtliga utestående tier 2 obligationer som förfaller 2025 med ISIN SE0007783477 (med ett nuvarande sammanlagt utestående nominellt...Läs mer

TF Bank AB (publ) offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av supplementärkapitalinstrument på Nasdaq Stockholm

TF Bank AB (publ) (”TF Bank” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 4 december 2020 att Bolaget framgångsrikt emitterat efterställda supplementärkapitalinstrument (Tier 2 obligationer) med ISIN: SE00077834...Läs mer