Pressmeddelanden

TF Bank har framgångsrikt emitterat supplementärkapitalinstrument

TF Bank AB (publ) (”TF Bank” eller ”Bolaget”) har emitterat supplementärkapitalinstrument om 100 miljoner svenska kronor med slutligt förfall i december 2030 och med första möjlighet till inlösen i december 2...Läs mer

TF Bank utser valberedning för årsstämman 2021

TF Bank meddelar idag valberedningens sammansättning för årsstämman 2021, som kommer att hållas tisdagen den 4 maj 2021. Valberedningen har till uppgift att för årsstämman 2021 föreslå stämmoordförande, styrelseled...Läs mer

Delårsrapport januari – september 2020

“Återigen levererar TF Bank ett kvartal med stark tillväxt. Låneportföljen ökade med 7,5 % under det tredje kvartalet och tillväxten de senaste 12 månaderna uppgår till 24 %. Konsumentlånen i Norge oc...Läs mer

Delårsrapport januari – juni 2020

“Under det andra kvartalet har de humanitära konsekvenserna av covid-19 blivit alltmer uppenbara i Europa. Däremot är de ekonomiska effekterna av virusutbrottet fortfarande svåra att överblicka. Vi har...Läs mer

Styrelsen i TF Bank har beslutat om att lämna ett erbjudande om återköp till innehavarna av teckningsoptioner

TF Bank AB:s styrelse har beslutat om att lämna ett erbjudande om återköp till innehavarna av teckningsoptioner av serie 2018:1. Erbjudandet omfattar samtliga 1 372 340 utestående teckningsoptioner och...Läs mer

Stämmokommuniké från TF Bank AB:s årsstämma den 7 maj 2020

TF Bank AB (publ) har i dag hållit årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelse och valberedning lagt fram.Läs mer

Delårsrapport januari – mars 2020

“Årets första kvartal inleddes på samma sätt som 2019 avslutades – med starka volymer och en geografiskt väl diversifierad tillväxt. Under kvartalets gång har det sedan blivit allt mer uppenbart att spridn...Läs mer

TF Bank gör extra kreditförlustreservering på 30 MSEK i första kvartalet samt överger finansiellt mål om vinst per aktie för 2020

Med anledning av det osäkra makroekonomiska läget som en följd av coronavirusets spridning i Europa har styrelsen för TF Bank idag beslutat att göra en extra kreditförlustreservering om 30 MSEK vid utgån...Läs mer

TF Bank publicerar Årsredovisning 2019 samt drar tillbaka utdelningsförslaget

  TF Banks årsredovisning samt risk- och kapitaltäckningsrapport för 2019 har publicerats på www.tfbankgroup.com. Med anledning av Finansinspektionens kommunicerade uppmaning avseende vinstutdelningar, har...Läs mer

Kallelse till årsstämma i TF Bank AB (publ)

Aktieägarna i TF Bank AB (publ) kallas härmed till årsstämma. Tid: 7 maj 2020 kl. 15.00. Aktieägare är välkomna från kl. 14.30. Plats: Roschier Advokatbyrå, Brunkebergstorg 2 i Stockholm.Läs mer

Valberedningens förslag till styrelse och ordförande i TF Bank AB (publ)

Styrelsen föreslås bestå av sex (6) ledamöter utan styrelsesuppleanter. Föreslås omval av John Brehmer, Bertil Larsson, Tone Bjørnov, Charlotta Björnberg-Paul och Mari Thjømøe samt nyval av Sara Mindus, s...Läs mer

Bokslutskommuniké januari – december 2019

”Under det fjärde kvartalet ökade TF Banks låneportfölj med 9 % i lokala valutor. Expansionen i Tyskland utökades mot slutet av året och kreditkorten är en spännande del av bankens framtida tillväxt. Efter årss...Läs mer