Pressmeddelanden

Stämmokommuniké från TF Bank AB:s årsstämma den 7 maj 2019

TF Bank AB (publ) har i dag hållit årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelse och valberedning lagt fram.Läs mer

Delårsrapport januari – mars 2019

”Det första kvartalet uppvisade rekordtillväxt om 14 %, och låneportföljen har därmed passerat 5 miljarder – en riktig milstolpe för TF Bank. Det senaste året har låneportföljen ökat med 45 %. Vi leve...Läs mer

Kallelse till årsstämma i TF Bank AB (publ)

Aktieägarna i TF Bank AB (publ) kallas härmed till årsstämma.Läs mer

Valberedningens förslag till styrelse och ordförande i TF Bank AB (publ)

Styrelsen föreslås bestå av sex (6) ledamöter utan styrelsesuppleanter. Föreslås omval av Mattias Carlsson, John Brehmer, Bertil Larsson, Tone Bjørnov, Charlotta Björnberg-Paul och Mari Thjømøe, samtliga ...Läs mer

TF Bank publicerar Årsredovisning 2018

TF Banks årsredovisning samt risk- och kapitaltäckningsrapport för 2018 har publicerats på www.tfbankgroup.com. Från och med 2018 upprättas även en hållbarbetsrapport som en integrerad del av ...Läs mer

TF Bank inleder process för att förenkla koncernstrukturen

Styrelsen för TF Bank har beslutat att inleda en process för att förenkla koncernstrukturen genom att slå samman TF Bank och de helägda dotterbolagen BB Bank ASA, Avarda AB och Avarda Oy. Avsikten är a...Läs mer

Bokslutskommuniké januari – december 2018

”TF Bank avslutar 2018 med ett starkt sista kvartal för båda segmenten. Det justerade rörelseresultatet på 65 MSEK är 29 % högre än samma period 2017. Stigande ränteintäkter från en växande låneportfölj...Läs mer