Pressmeddelanden

Delårsrapport januari – september 2018

”Den starka tillväxten har fortsatt under det tredje kvartalet och låneportföljen passerade 4 miljarder kronor under augusti. Samtidigt fortsätter diversifieringen av bankens finansiering, både geogra...Läs mer

TF Bank presenterar nya finansiella mål

TF Banks styrelse har fastställt nya finansiella mål och ny utdelningspolicy för treårs-perioden fram till 2020. Med bibehållen hög avkastning på eget kapital förväntas de finansiella målen skapa större ak...Läs mer

TF Bank AB (publ): Inbjudan till presentation av delårsrapport januari – september 2018

TF Bank AB publicerar sin delårsrapport för perioden januari – september 2018, torsdagen den 25 oktober 2018 klockan 07.00 CET. Vi bjuder med anledning av detta in media, institutionella investerare, ana...Läs mer

TF Bank utser valberedning för årsstämman 2019

TF Bank meddelar idag valberedningens sammansättning för årsstämman 2019, som kommer att hållas onsdagen den 7 maj 2019. Valberedningen har till uppgift att för årsstämman 2019 föreslå stämmoordförande, styrelseled...Läs mer

TF Bank AB (publ) publicerar obligationsprospekt och ansöker om att lista obligationerna på Nasdaq Stockholm

TF Bank AB (publ) emitterade obligationer av primärkapitaltillskott med evig löptid om SEK 100 000 000 den 7 juni 2018. Obligationerna löper med rörlig ränta om STIBOR plus 6,75 procent per år.Läs mer

Delårsrapport januari – juni 2018

”Vi avslutar det andra kvartalet 2018 med stark tillväxt och en låneportfölj som närmar sig 4 miljarder kronor. De senaste tre månaderna har portföljen ökat med 357 MSEK. Tillväxten har framförallt varit star...Läs mer

TF Bank AB (publ): Inbjudan till presentation av delårsrapport januari – juni 2018

TF Bank AB publicerar sin delårsrapport för perioden januari – juni 2018, fredagen den 13 juli 2018 klockan 07.00 CET och bjuder med anledning av det in till en presentation för media, institutionella inve...Läs mer

TF Bank optimerar kapitalstrukturen genom emission av primärkapitaltillskott (AT1)

TF Bank AB har framgångsrikt emitterat primärkapitaltillskott (AT1) om 100 miljoner svenska kronor. Instrumentet har en evig löptid, första möjliga inlösen efter 5 år och löper med en ränta om 3 månade...Läs mer

Ledande befattningshavare i TF Bank tecknar fullt i optionsprogram

Årsstämman 2018 för TF Bank AB beslutade om att anta teckningsoptionsprogram 2018:1 och därmed en riktad emission till tre av styrelsen utvalda ledande befattningshavare. TF Bank meddelar idag att tec...Läs mer

TF Bank planerar att emittera primärkapitaltillskott (AT1)

TF Bank AB planerar att emittera primärkapitaltillskott (AT1) om 100 miljoner kronor för att finansiera den förväntade framtida tillväxten med en optimal kapitalstruktur.Läs mer

Stämmokommuniké från TF Bank AB:s årsstämma den 2 maj 2018

TF Bank AB (publ) har i dag hållit årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelse och valberedning lagt fram.Läs mer

Delårsrapport januari – mars 2018

”Under det första kvartalet 2018 har vår verksamhet fortsatt att expandera. På tre månader ökade låneportföljen med hela 11 %, inlåningen ökade 12 % och rörelseresultatet uppgick till 49 MSEK, vilket är 1...Läs mer

Tillförordnad vd Mattias Carlsson blir ordinarie vd för TF Bank

Styrelsen i TF Bank AB har utsett Mattias Carlsson som ny vd för TF Bank. Mattias Carlsson, som har arbetat inom banken i nästan 10 år både som vd och styrelseordförande, har sedan november 2017 varit till...Läs mer

TF Bank AB (publ): Inbjudan till presentation av delårsrapport januari – mars 2018

TF Bank AB publicerar sin delårsrapport för första kvartalet 2018 torsdagen den 26 april 2018 klockan 07.00 CET och bjuder med anledning av det in till en presentation för media, institutionella investerare, ana...Läs mer

TF Bank byter namn på affärssegment

TF Bank har beslutat om att byta namn på sina två affärssegment inom utlåning. Från och med den 13 april byter Sales Finance namn till Ecommerce Solutions och Direct to Consumer byter namn till Consumer Lend...Läs mer

Kallelse till årsstämma i TF Bank AB (publ)

Aktieägarna i TF Bank AB (publ) kallas härmed till årsstämma. Tid: onsdagen den 2 maj 2018 kl. 16.00. Plats: Roschier Advokatbyrå, Brunkebergstorg 2 i Stockholm. Aktieägare är välkomna från kl. 15.3...Läs mer

Valberedningens förslag till styrelse och ordförande i TF Bank AB (publ)

Styrelsen föreslås bestå av sex (6) ledamöter utan styrelsesuppleanter. Det föreslås omval av Mattias Carlsson, John Brehmer, Bertil Larsson, Tone Bjørnov, Charlotta Björnberg-Paul och Mari Thjømøe, samtliga ...Läs mer

TF Bank publicerar Årsredovisningen 2017

TF Banks årsredovisning samt risk- och kapitaltäckningsrapport för 2017 har publicerats på www.tfbankgroup.com Läs mer

Nya redovisningsregler IFRS 9: Effekter på TF Bank

Från och med 1 januari 2018 infördes nya redovisningsregler för kreditförlustreserveringar, IFRS 9. För TF Bank innebär införandet av IFRS 9 en minskning av det egna kapitalet med 55 MSEK (71 MSEK före s...Läs mer

Bokslutskommuniké januari – december 2017

”När 2017 summeras blickar vi tillbaka på ett framgångsrikt år för TF Bank. Låneportföljen har ökat med 27 % och det justerade rörelseresultatet har ökat med 21 %. Tillväxten har varit stark i framförall...Läs mer

TF Bank AB (publ): Inbjudan till presentation av bokslutskommuniké januari – december 2017

TF Bank AB publicerar sin bokslutskommuniké för perioden januari – december 2017 torsdagen den 8 februari 2018 klockan 07.00 CET och bjuder med anledning av det in till en presentation för media, inst...Läs mer