Pressmeddelanden

TF Bank AB (publ): Inbjudan till presentation av delårsrapport januari – mars 2021

TF Bank AB publicerar sin delårsrapport för perioden januari – mars 2021, måndagen den 19 april 2021 klockan 07.00 CET. Vi bjuder med anledning av detta in media, institutionella investerare, analytiker och ...Läs mer

TF Banks e-handelssatsning Avarda lanserar betalningslösning för Boozt

TF Banks e-handelssatsning Avarda, som är en del av segmentet Ecommerce Solutions, har sedan hösten 2020 genomfört en pilot gällande betalningslösning för Booztlet.com under namnet BooztPay. Baserat på ut...Läs mer

Valberedningens förslag till TF Bank AB:s årsstämma 2021

Styrelsen föreslås bestå av sex (6) ledamöter utan styrelsesuppleanter. Föreslås omval av John Brehmer, Bertil Larsson, Charlotta Björnberg-Paul, Sara Mindus och Mari Thjømøe samt nyval av Michael Lindengr...Läs mer

Kallelse till årsstämma i TF Bank AB

Aktieägarna i TF Bank AB (”TF Bank” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 4 maj 2021. Med anledning av coronaviruset och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att...Läs mer

TF Bank publicerar årsredovisning 2020

TF Banks årsredovisning samt risk- och kapitaltäckningsrapport för 2020 har publicerats på www.tfbankgroup.com. Läs mer

Bokslutskommuniké januari – december 2020

”TF Banks låneportfölj ökade med 8% i lokala valutor under det fjärde kvartalet. Nordisk risk och den offensiva satsningen på kreditkort i Tyskland har prioriterats. För konsumentlånen i Norge och Finl...Läs mer

TF Bank AB (publ) informerar om förtida inlösen av efterställda tier 2 obligationer med rörlig ränta som förfaller 2025 med ISIN SE0007783477

TF Bank AB (publ) (“TF Bank”) kommer att genomföra en förtida inlösen av samtliga utestående tier 2 obligationer som förfaller 2025 med ISIN SE0007783477 (med ett nuvarande sammanlagt utestående nominellt...Läs mer

TF Bank AB (publ): Inbjudan till presentation av bokslutskommuniké för 2020

TF Bank AB publicerar sin bokslutskommuniké för 2020, torsdagen den 28 januari 2021 klockan 07.00 CET. Vi bjuder med anledning av detta in media, institutionella investerare, analytiker och övriga intressenter ti...Läs mer

TF Bank AB (publ) offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av supplementärkapitalinstrument på Nasdaq Stockholm

TF Bank AB (publ) (”TF Bank” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 4 december 2020 att Bolaget framgångsrikt emitterat efterställda supplementärkapitalinstrument (Tier 2 obligationer) med ISIN: SE00077834...Läs mer

VD avyttrar 10 procent av sitt aktieinnehav i TF Bank till styrelseordförande

TF Bank AB (publ) har informerats om att bolagets verkställande direktör Mattias Carlsson har sålt drygt 10 procent av sitt aktieinnehav, motsvarande 32 500 aktier, i TF Bank till bolagets styrelseordförande John...Läs mer

TF Bank har framgångsrikt emitterat supplementärkapitalinstrument

TF Bank AB (publ) (”TF Bank” eller ”Bolaget”) har emitterat supplementärkapitalinstrument om 100 miljoner svenska kronor med slutligt förfall i december 2030 och med första möjlighet till inlösen i december 2...Läs mer

TF Bank planerar att emittera supplementärkapitalinstrument

TF Bank AB (publ) (”TF Bank” eller ”Bolaget”) har givit ABG Sundal Collier AB i uppdrag att anordna investerarmöten i Norden med start tisdagen den 1 december 2020.Läs mer

TF Bank utser valberedning för årsstämman 2021

TF Bank meddelar idag valberedningens sammansättning för årsstämman 2021, som kommer att hållas tisdagen den 4 maj 2021. Valberedningen har till uppgift att för årsstämman 2021 föreslå stämmoordförande, styrelseled...Läs mer

Delårsrapport januari – september 2020

“Återigen levererar TF Bank ett kvartal med stark tillväxt. Låneportföljen ökade med 7,5 % under det tredje kvartalet och tillväxten de senaste 12 månaderna uppgår till 24 %. Konsumentlånen i Norge oc...Läs mer

TF Bank AB (publ): Inbjudan till presentation av delårsrapport januari – september 2020

TF Bank AB publicerar sin delårsrapport för perioden januari – september 2020, torsdagen den 15 oktober 2020 klockan 07.00 CET. Vi bjuder med anledning av detta in media, institutionella investerare, ana...Läs mer

Delårsrapport januari – juni 2020

“Under det andra kvartalet har de humanitära konsekvenserna av covid-19 blivit alltmer uppenbara i Europa. Däremot är de ekonomiska effekterna av virusutbrottet fortfarande svåra att överblicka. Vi har...Läs mer

TF Bank AB (publ): Inbjudan till presentation av delårsrapport januari – juni 2020

TF Bank AB publicerar sin delårsrapport för perioden januari – juni 2020, tisdagen den 14 juli 2020 klockan 07.00 CET. Vi bjuder med anledning av detta in media, institutionella investerare, analytiker och...Läs mer

Styrelsen i TF Bank har beslutat om att lämna ett erbjudande om återköp till innehavarna av teckningsoptioner

TF Bank AB:s styrelse har beslutat om att lämna ett erbjudande om återköp till innehavarna av teckningsoptioner av serie 2018:1. Erbjudandet omfattar samtliga 1 372 340 utestående teckningsoptioner och...Läs mer

Stämmokommuniké från TF Bank AB:s årsstämma den 7 maj 2020

TF Bank AB (publ) har i dag hållit årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelse och valberedning lagt fram.Läs mer

Styrelsens beslut om att erbjuda poströstning med stöd av den nya och tillfälliga undantagslagen för bolagsstämmor

Med anledning av den pågående smittspridningen av Covid-19 har styrelsen i TF Bank AB (publ) beslutat om att erbjuda aktieägare poströstning med stöd av den nya och tillfälliga undantagslagen för bolags...Läs mer

Delårsrapport januari – mars 2020

“Årets första kvartal inleddes på samma sätt som 2019 avslutades – med starka volymer och en geografiskt väl diversifierad tillväxt. Under kvartalets gång har det sedan blivit allt mer uppenbart att spridn...Läs mer

TF Bank AB (publ): Inbjudan till presentation av delårsrapport januari – mars 2020

TF Bank AB publicerar sin delårsrapport för perioden januari – mars 2020, torsdagen den 16 april 2020 klockan 07.00 CET. Vi bjuder med anledning av detta in media, institutionella investerare, analytiker och...Läs mer

TF Bank gör extra kreditförlustreservering på 30 MSEK i första kvartalet samt överger finansiellt mål om vinst per aktie för 2020

Med anledning av det osäkra makroekonomiska läget som en följd av coronavirusets spridning i Europa har styrelsen för TF Bank idag beslutat att göra en extra kreditförlustreservering om 30 MSEK vid utgån...Läs mer

TF Bank publicerar Årsredovisning 2019 samt drar tillbaka utdelningsförslaget

  TF Banks årsredovisning samt risk- och kapitaltäckningsrapport för 2019 har publicerats på www.tfbankgroup.com. Med anledning av Finansinspektionens kommunicerade uppmaning avseende vinstutdelningar, har...Läs mer

Kallelse till årsstämma i TF Bank AB (publ)

Aktieägarna i TF Bank AB (publ) kallas härmed till årsstämma. Tid: 7 maj 2020 kl. 15.00. Aktieägare är välkomna från kl. 14.30. Plats: Roschier Advokatbyrå, Brunkebergstorg 2 i Stockholm.Läs mer

Valberedningens förslag till styrelse och ordförande i TF Bank AB (publ)

Styrelsen föreslås bestå av sex (6) ledamöter utan styrelsesuppleanter. Föreslås omval av John Brehmer, Bertil Larsson, Tone Bjørnov, Charlotta Björnberg-Paul och Mari Thjømøe samt nyval av Sara Mindus, s...Läs mer

Omräkning med anledning av utvidgad segmentsredovisning från 2020

Som kommunicerades i samband med presentationen av bokslutskommuniké 2019 kommer TF Banks segmentsredovisning utvidgas från och med första kvartalet 2020. Ecommerce Solutions delas upp i två segment; Eco...Läs mer

Bokslutskommuniké januari – december 2019

”Under det fjärde kvartalet ökade TF Banks låneportfölj med 9 % i lokala valutor. Expansionen i Tyskland utökades mot slutet av året och kreditkorten är en spännande del av bankens framtida tillväxt. Efter årss...Läs mer

TF Bank utvidgar segmentsredovisning från 2020

TF Bank har beslutat om att utvidga segmentsredovisningen från och med första kvartalet 2020. Ecommerce Solutions delas upp i två segment; Ecommerce Solutions och Credit Cards. Förändringen följer ambit...Läs mer

TF Bank AB (publ): Inbjudan till presentation av bokslutskommuniké för 2019

TF Bank AB publicerar sin bokslutskommuniké för 2019, torsdagen den 6 februari 2020 klockan 07.00 CET. Vi bjuder med anledning av detta in media, institutionella investerare, analytiker och övriga intressenter ti...Läs mer

TF Bank har genomfört fusioner

TF Bank har förenklat koncernstrukturen genom att genomföra fusionerna av de tre helägda dotterbolagen BB Bank ASA, Avarda AB och Avarda OY. Den 21 mars 2019 meddelade TF Bank att styrelsen beslutat at...Läs mer

TFB Holdings innehav i TF Bank

TF Banks största ägare TFB Holding AB har informerat bolaget att en del av innehavet i TF Bank flyttats till Tiberon AB.Läs mer

TF Bank AB (publ) publicerar obligationsprospekt och ansöker om att lista obligationerna på Nasdaq Stockholm

TF Bank AB (publ) emitterade tier 2-obligationer (supplementärkapital) om SEK 100 000 000 den 27 september 2019 med förfall september 2029 och med första möjlighet till inlösen september 2024. Obligationerna löpe...Läs mer

TF Bank utser valberedning för årsstämman 2020

TF Bank meddelar idag valberedningens sammansättning för årsstämman 2020, som kommer att hållas torsdagen den 7 maj 2020. Valberedningen har till uppgift att för årsstämman 2020 föreslå stämmoordförande, styrelseled...Läs mer

Delårsrapport januari – september 2019

”TF Bank fortsätter att växa i Norden och övriga Europa. Efter en stark avslutning ökade låneportföljen med 8 % under det tredje kvartalet och passerade därmed 6 miljarder. Rörelseresultatet ökade med...Läs mer

TF Bank AB (publ): Inbjudan till presentation av delårsrapport januari – september 2019

TF Bank AB publicerar sin delårsrapport för perioden januari – september 2019, torsdagen den 24 oktober 2019 klockan 07.00 CET. Vi bjuder med anledning av detta in media, institutionella investerare, ana...Läs mer

TF Bank har framgångsrikt emitterat efterställda Tier 2-obligationer om 100 miljoner kronor

TF Bank AB (publ) har emitterat efterställda Tier 2-obligationer (supplementärkapital) om 100 miljoner kronor med förfall september 2029 och första möjlighet till inlösen september 2024. Obligationerna betal...Läs mer

TF Bank planerar att emittera supplementärkapital

TF Bank AB har givit Carnegie Investment Bank i uppdrag att utvärdera möjligheten att emittera supplementärkapital om 100 miljoner svenska kronor för att optimera kapitalstrukturen...Läs mer

Delårsrapport januari – juni 2019

”Även under andra kvartalet levererar TF Bank ett starkt rörelseresultat, 71 MSEK, vilket är 32 % högre än motsvarande kvartal 2018. Vinsttillväxten drivs av utvecklingen i Norge och Baltikum. Vi leve...Läs mer

TF Bank AB (publ): Inbjudan till presentation av delårsrapport januari – juni 2019

TF Bank AB publicerar sin delårsrapport för perioden januari – juni 2019, tisdagen den 16 juli 2019 klockan 07.00 CET. Vi bjuder med anledning av detta in media, institutionella investerare, analytiker och...Läs mer

Styrelsen i TF Bank antar fusionsplaner

Styrelserna i TF Bank AB (publ) ("TF Bank") och de helägda dotterbolagen BB Bank ASA, Avarda AB och Avarda Oy ("Dotterbolagen") meddelar idag att de antagit gemensamma fusionsplaner med avsikten att Dotterbolagen ...Läs mer

Stämmokommuniké från TF Bank AB:s årsstämma den 7 maj 2019

TF Bank AB (publ) har i dag hållit årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelse och valberedning lagt fram.Läs mer

Delårsrapport januari – mars 2019

”Det första kvartalet uppvisade rekordtillväxt om 14 %, och låneportföljen har därmed passerat 5 miljarder – en riktig milstolpe för TF Bank. Det senaste året har låneportföljen ökat med 45 %. Vi leve...Läs mer

TF Bank AB (publ): Inbjudan till presentation av delårsrapport januari – mars 2019

TF Bank AB publicerar sin delårsrapport för perioden januari – mars 2019, torsdagen den 25 april 2019 klockan 07.00 CET. Vi bjuder med anledning av detta in media, institutionella investerare, analytiker och...Läs mer

Kallelse till årsstämma i TF Bank AB (publ)

Aktieägarna i TF Bank AB (publ) kallas härmed till årsstämma.Läs mer

Valberedningens förslag till styrelse och ordförande i TF Bank AB (publ)

Styrelsen föreslås bestå av sex (6) ledamöter utan styrelsesuppleanter. Föreslås omval av Mattias Carlsson, John Brehmer, Bertil Larsson, Tone Bjørnov, Charlotta Björnberg-Paul och Mari Thjømøe, samtliga ...Läs mer

TF Bank publicerar Årsredovisning 2018

TF Banks årsredovisning samt risk- och kapitaltäckningsrapport för 2018 har publicerats på www.tfbankgroup.com. Från och med 2018 upprättas även en hållbarbetsrapport som en integrerad del av ...Läs mer

TF Bank inleder process för att förenkla koncernstrukturen

Styrelsen för TF Bank har beslutat att inleda en process för att förenkla koncernstrukturen genom att slå samman TF Bank och de helägda dotterbolagen BB Bank ASA, Avarda AB och Avarda Oy. Avsikten är a...Läs mer

Hansapost väljer TF Bank för betal- och finansieringslösning

TF Bank har inom segmentet Ecommerce Solutions tecknat avtal med Estlands ledande e-handlare Hansapost.Läs mer

Bokslutskommuniké januari – december 2018

”TF Bank avslutar 2018 med ett starkt sista kvartal för båda segmenten. Det justerade rörelseresultatet på 65 MSEK är 29 % högre än samma period 2017. Stigande ränteintäkter från en växande låneportfölj...Läs mer

TF Bank AB (publ): Inbjudan till presentation av bokslutskommuniké för 2018

TF Bank AB publicerar sin bokslutskommuniké för 2018, torsdagen den 7 februari 2019 klockan 07.00 CET. Vi bjuder med anledning av detta in media, institutionella investerare, analytiker och övriga intressenter ti...Läs mer

TFB Holdings innehav i TF Bank

TF Banks största ägare TFB Holding AB har informerat bolaget att en del av innehavet i TF Bank flyttats till Tiberon AB.Läs mer

Delårsrapport januari – september 2018

”Den starka tillväxten har fortsatt under det tredje kvartalet och låneportföljen passerade 4 miljarder kronor under augusti. Samtidigt fortsätter diversifieringen av bankens finansiering, både geogra...Läs mer

TF Bank presenterar nya finansiella mål

TF Banks styrelse har fastställt nya finansiella mål och ny utdelningspolicy för treårs-perioden fram till 2020. Med bibehållen hög avkastning på eget kapital förväntas de finansiella målen skapa större ak...Läs mer

TF Bank AB (publ): Inbjudan till presentation av delårsrapport januari – september 2018

TF Bank AB publicerar sin delårsrapport för perioden januari – september 2018, torsdagen den 25 oktober 2018 klockan 07.00 CET. Vi bjuder med anledning av detta in media, institutionella investerare, ana...Läs mer

TF Bank utser valberedning för årsstämman 2019

TF Bank meddelar idag valberedningens sammansättning för årsstämman 2019, som kommer att hållas onsdagen den 7 maj 2019. Valberedningen har till uppgift att för årsstämman 2019 föreslå stämmoordförande, styrelseled...Läs mer

TF Bank AB (publ) publicerar obligationsprospekt och ansöker om att lista obligationerna på Nasdaq Stockholm

TF Bank AB (publ) emitterade obligationer av primärkapitaltillskott med evig löptid om SEK 100 000 000 den 7 juni 2018. Obligationerna löper med rörlig ränta om STIBOR plus 6,75 procent per år.Läs mer

Delårsrapport januari – juni 2018

”Vi avslutar det andra kvartalet 2018 med stark tillväxt och en låneportfölj som närmar sig 4 miljarder kronor. De senaste tre månaderna har portföljen ökat med 357 MSEK. Tillväxten har framförallt varit star...Läs mer

TF Bank AB (publ): Inbjudan till presentation av delårsrapport januari – juni 2018

TF Bank AB publicerar sin delårsrapport för perioden januari – juni 2018, fredagen den 13 juli 2018 klockan 07.00 CET och bjuder med anledning av det in till en presentation för media, institutionella inve...Läs mer

TF Bank optimerar kapitalstrukturen genom emission av primärkapitaltillskott (AT1)

TF Bank AB har framgångsrikt emitterat primärkapitaltillskott (AT1) om 100 miljoner svenska kronor. Instrumentet har en evig löptid, första möjliga inlösen efter 5 år och löper med en ränta om 3 månade...Läs mer

Ledande befattningshavare i TF Bank tecknar fullt i optionsprogram

Årsstämman 2018 för TF Bank AB beslutade om att anta teckningsoptionsprogram 2018:1 och därmed en riktad emission till tre av styrelsen utvalda ledande befattningshavare. TF Bank meddelar idag att tec...Läs mer

TF Bank planerar att emittera primärkapitaltillskott (AT1)

TF Bank AB planerar att emittera primärkapitaltillskott (AT1) om 100 miljoner kronor för att finansiera den förväntade framtida tillväxten med en optimal kapitalstruktur.Läs mer

Stämmokommuniké från TF Bank AB:s årsstämma den 2 maj 2018

TF Bank AB (publ) har i dag hållit årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelse och valberedning lagt fram.Läs mer

Delårsrapport januari – mars 2018

”Under det första kvartalet 2018 har vår verksamhet fortsatt att expandera. På tre månader ökade låneportföljen med hela 11 %, inlåningen ökade 12 % och rörelseresultatet uppgick till 49 MSEK, vilket är 1...Läs mer

Tillförordnad vd Mattias Carlsson blir ordinarie vd för TF Bank

Styrelsen i TF Bank AB har utsett Mattias Carlsson som ny vd för TF Bank. Mattias Carlsson, som har arbetat inom banken i nästan 10 år både som vd och styrelseordförande, har sedan november 2017 varit till...Läs mer

TF Bank AB (publ): Inbjudan till presentation av delårsrapport januari – mars 2018

TF Bank AB publicerar sin delårsrapport för första kvartalet 2018 torsdagen den 26 april 2018 klockan 07.00 CET och bjuder med anledning av det in till en presentation för media, institutionella investerare, ana...Läs mer

TF Bank byter namn på affärssegment

TF Bank har beslutat om att byta namn på sina två affärssegment inom utlåning. Från och med den 13 april byter Sales Finance namn till Ecommerce Solutions och Direct to Consumer byter namn till Consumer Lend...Läs mer

Kallelse till årsstämma i TF Bank AB (publ)

Aktieägarna i TF Bank AB (publ) kallas härmed till årsstämma. Tid: onsdagen den 2 maj 2018 kl. 16.00. Plats: Roschier Advokatbyrå, Brunkebergstorg 2 i Stockholm. Aktieägare är välkomna från kl. 15.3...Läs mer

Valberedningens förslag till styrelse och ordförande i TF Bank AB (publ)

Styrelsen föreslås bestå av sex (6) ledamöter utan styrelsesuppleanter. Det föreslås omval av Mattias Carlsson, John Brehmer, Bertil Larsson, Tone Bjørnov, Charlotta Björnberg-Paul och Mari Thjømøe, samtliga ...Läs mer

TF Bank publicerar Årsredovisningen 2017

TF Banks årsredovisning samt risk- och kapitaltäckningsrapport för 2017 har publicerats på www.tfbankgroup.com Läs mer

Nya redovisningsregler IFRS 9: Effekter på TF Bank

Från och med 1 januari 2018 infördes nya redovisningsregler för kreditförlustreserveringar, IFRS 9. För TF Bank innebär införandet av IFRS 9 en minskning av det egna kapitalet med 55 MSEK (71 MSEK före s...Läs mer

Bokslutskommuniké januari – december 2017

”När 2017 summeras blickar vi tillbaka på ett framgångsrikt år för TF Bank. Låneportföljen har ökat med 27 % och det justerade rörelseresultatet har ökat med 21 %. Tillväxten har varit stark i framförall...Läs mer

TF Bank AB (publ): Inbjudan till presentation av bokslutskommuniké januari – december 2017

TF Bank AB publicerar sin bokslutskommuniké för perioden januari – december 2017 torsdagen den 8 februari 2018 klockan 07.00 CET och bjuder med anledning av det in till en presentation för media, inst...Läs mer

TF Bank förstärker ledningsgruppen

TF Bank har kompletterat sin ledningsgrupp med Espen Johannesen och Mikael Johansson från och med fredagen den 22 december 2017. Förändringarna genomförs för att förstärka gruppens strategiska prioriteringar. Samtid...Läs mer

VD-skifte i TF Bank: Mattias Carlsson utses till tillförordnad VD

Efter sin framgångsrika tid som VD för TF Bank har Declan Mac Guinness beslutat sig för att lämna TF Bank. Han kommer under uppsägningstiden fortsätta som rådgivare till bolaget.Läs mer

TF Bank köper Intrums andel av Avarda AB

TF Bank AB meddelar idag att bolaget förvärvar Intrums 49-procentiga andel i det gemensamägda bolaget Avarda. Förvärvet är en del av TF Banks tillväxtstrategi inom segmentet Sales Finance. Köpeskillingen uppgår ...Läs mer

Delårsrapport januari – september 2017

”TF Bank fortsätter att växa och rörelseresultatet för årets första nio månader landade på 142,8 MSEK, en ökning om 22 % mot föregående år justerat för jämförelsestörande poster. Tillväxten följer den långsik...Läs mer

TF Bank: Inbjudan till presentation av delårsrapport januari – september 2017

TF Bank AB publicerar sin delårsrapport för tredje kvartalet 2017 torsdagen den 26 oktober 2017 och bjuder med anledning av det in till en presentation för media, institutionella investerare, analytiker oc...Läs mer

TF Bank utser valberedning för årsstämman 2018

TF Bank meddelar idag valberedningens sammansättning för årsstämman 2018, som kommer att hållas onsdagen den 2 maj 2018. Valberedningen har till uppgift att för årsstämman 2018 föreslå stämmoordförande, styrelseled...Läs mer

TF Bank lanserar inlåning i Tyskland

TF Bank meddelar att bolaget framgångsrikt lanserat ett EUR sparkonto i Tyskland. Genom att komplettera tysk inlåning med bolagets redan etablerade inlåningsprodukter i Sverige, Finland och Norge tar TF...Läs mer

TF Bank presenterar på Investerarafton

TF Bank meddelar att bolaget kommer presentera under Investerarafton på GT30, Grev Turegatan 30 i Stockholm. Under presentationen kommer bolagets VD Declan Mac Guinness tala kring företagets verksamhet o...Läs mer

TF Banks dotterbolag BB Finans erhåller banktillstånd

BB Finans, dotterbolag till TF Bank, fick ett beslut från den norska tillsynsmyndigheten i december 2016 om att bolaget uppfyllde kraven för banktillstånd. Bolaget har idag erhållit godkännande att bedr...Läs mer

Delårsrapport januari – juni 2017

"Perioden januari till juni innebar en ökning av det justerade rörelseresultatet med 26 % jämfört med samma period föregående år. Vi har fortsatt vår expansion med ett utökat produktutbud och den geog...Läs mer

TF Bank AB (publ): Inbjudan till presentation av delårsrapport januari – juni 2017

TF Bank AB publicerar sin delårsrapport för perioden januari – juni 2017 den 18 juli kl. 07:00 CEST. Läs mer

Avarda sluter avtal med en stor nordisk aktör

Avarda AB, dotterbolag till TF Bank, har idag slutit avtal med en stor nordisk handlare. Efter full implementation väntas den totala omsättningen från detta avtal vara kring MSEK 500. Läs mer

TF Bank presenterar på Avanza Börsdag

TF Bank meddelar att man kommer att delta på Avanza Börsdag på Operaterassen den 24 maj, kl. 10.45 där bolagets VD, Declan Mac Guinness, kommer att presentera bl.a. den senaste utvecklingen i b...Läs mer

Stämmokommuniké från TF Bank AB:s årsstämma

Vid årsstämman i TF Bank (publ) onsdagen den 3 maj 2017 beslutades i enlighet med styrelsens förslag att vinstutdelning för räkenskapsåret 2016 skall ske med 2,20 kronor per aktie. Som avstämningsdag för ut...Läs mer

Delårsrapport  januari-mars 2017

"Lönsam tillväxt i samtliga länder och fortsatt geografisk diversifiering." Declan Mac Guinness vdLäs mer

TF Bank AB (publ): Inbjudan till presentation av delårsrapport januari – mars 2017

TF Bank AB publicerar sin delårsrapport för perioden januari – mars 2017 den 27 april kl. 07:00 CEST. Läs mer

TF Bank publicerar Årsredovisningen 2016

TF Banks årsredovisning samt risk- och kapitaltäckningsrapport för 2016 har publiceratsLäs mer

Kallelse till årsstämma i TF Bank AB (publ)

Aktieägarna i TF Bank AB (publ) kallas härmed till årsstämma.Läs mer

Välkommen till Årsstämma i TF Bank

Aktieägarna i TF Bank AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 3 maj 2017 kl. 16.00 i Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A i Stockholm.Läs mer

Valberedningens förslag till styrelse

Styrelsen föreslås bestå av sex (6) ledamöter utan styrelsesuppleanter. Det föreslås omval av Mattias Carlsson, John Brehmer, Bertil Larsson och Tone Bjørnov samt nyval av Charlotta Björnberg-Paul och Mar...Läs mer

Lars Wollung kommer lämna styrelsen från 1 mars, 2017

TF Bank AB (publ) (Nasdaq Nordic Exchange: TFBANK) har blivit informerad av Lars Wollung att han avser lämna sin roll som styrelseledamot i TF Bank. Läs mer

Bokslutskommuniké  januari-december 2016

” Börsnotering, kraftig tillväxt och hög lönsamhet summerar ett starkt år för TF Bank."Läs mer

TF Bank koncernen startar inlåning i Norge

TF Bank AB (publ) (Nasdaq Nordic Exchange: TFBANK) kommer från och med i dag att erbjuda inlåning till sina kunder i Norge.Läs mer

TF Bank AB (publ): Inbjudan till presentation av bokslutskommuniké januari – december 2016

TF Bank AB publicerar sin bokslutskommuniké för perioden januari – december 2016 den 9 februari kl. 07:00 CET.Läs mer

TF Bank uppfyller kraven för banktillstånd i Norge genom dotterbolaget BB Finans

TF Bank AB (publ) ,”TF Bank” (Nasdaq Nordic Exchange: TFBANK) har fått beslut från norska Finanstilsynet att det norska dotterbolaget BB Finans uppfyller kraven för banktillstånd. BB Finans AS ”BB Fin...Läs mer

TF Bank utser Carnegie till likviditetsgarant

TF Bank AB (publ) (Nasdaq Nordic Exchange: TFBANK) har ingått avtal med Carnegie Investment Bank AB (publ) om att Carnegie ska agera likviditetsgarant i bolagets aktie från och med idag den 17 november 2...Läs mer

Consortio Fashion Group beslutar att satsa på Cellbes och Bubbleroom

Inom TF Banks Sales Finance segment finns ett antal varumärken/e-handlare. Den allra största enskilda samarbetspartner idag är Consortio Fashion Group (”CFG”) med varumärken som t.ex. Cellbes, Bubbler...Läs mer

Delårsrapport januari-september 2016

"Kraftig organisk portföljtillväxt, rörelseintäkter på rekordnivå och lägre kreditförlustnivåer. Ett starkt kvartal!" Declan Mac Guinness VD TF BankLäs mer

TF Bank utser valberedning

TF Bank AB (publ) (OMX Nordic Exchange: TFBANK) har nu utsedd valberedning för bolaget. Läs mer

Ändrade publiceringsdatum för delårsrapporter för det tredje och fjärde kvartalet 2016

TF Bank AB (publ)  (OMX Nordic Exchange: TFBANK), kommunicerar i dag att det tidigare publicerade datumet för delårsrapporten för det tredje kvartalet 2016 har flyttats från 8 november till 27 oktober 2016 k...Läs mer

Antilla ansöker om konkurs – en mycket begränsad exponering för TF Bank genom Joint Venture bolaget Avarda

Finska varuhuskedjan Anttila ansökte sent i går om konkurs. Antilla är en viktig kund bland flera andra för Avarda AB, som är ett dotterbolag som ägs till 51% av TF Bank.Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2016

Summa rörelseintäkter jan-jun 2016 jämfört med jan-jun 2015, 209 MSEK +10%. Låneportfölj 30 juni 2016 jämfört med 31 december 2015. 2,2 MILJARDER SEK +19 %.Läs mer

Utnyttjande av övertilldelningsoption i börsintroduktionen av TF Bank och slut på stabiliseringsperioden

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, OFFENTLIGGÖRAS I ELLER DISTRIBUERAS INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA O...Läs mer

Första handelsdag i TF Bank-aktien på Nasdaq Stockholm

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, OFFENTLIGGÖRAS I ELLER DISTRIBUERAS INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA O...Läs mer

TF Bank offentliggör prospekt och villkoren i erbjudandet i samband med börsintroduktion på Nasdaq Stockholm

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, OFFENTLIGGÖRAS I ELLER DISTRIBUERAS INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA O...Läs mer

TF Bank planerar börsnotering på Nasdaq Stockholm

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, OFFENTLIGGÖRAS I ELLER DISTRIBUERAS INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA O...Läs mer

Delårsrapport Q1 2016

Läs mer

Kommuniké från TF Bank ABs Årsstämma

Fastställande av resultat- och balansräkningar, resultatdisposition och ansvarsfrihet Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2015. Det...Läs mer

Välkommen till TF Banks årsstämma 2015 den 12 april 2016

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Läs mer

TF Bank AB förstärker styrelsen

Läs mer

TF Bank AB emitterar förlagslån om 100 MSEK

Läs mer

Delårsrapport Q2 2015

Läs mer