Bolagsstyrningsrapporter

TF Banks bolagsstyrningsrapporter beskriver de allmänna och övergripande principerna för bolagsstyrningen i TF Bank Group och TF Bank AB (publ) (”TF Bank”).

TF Bank är ett publikt aktiebolag som styrs av externa krav som till exempel aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, lagen om bank och finansieringsrörelse, lagen om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, lagen om insättningsgaranti, Finansinspektionens (FI) föreskrifter och allmänna råd, TF Banks antagna bolagsordning och andra tillämpliga lagar, förordningar och föreskrifter. TF Bank har förlagslån noterade på Nasdaq Stockholm och tillämpar därför Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter men inte svensk kod för bolagsstyrning.

Bolagsstyrningsrapporter