Revisionsutskott

TF Bank har ett revisionsutskott bestående av två medlemmar: Tone Bjørnov (ordförande) och Mari Thjømøe. Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka Bolagets finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i Bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering, hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller Bolaget andra tjänster än revisionstjänster samt biträda vid förberedelse av förslag till bolagsstämmans val av revisor.

Ersättningsutskott

Bolaget har för närvarande inte något ersättningsutskott. Ersättningsutskottets uppgifter fullgörs av styrelsen i sin helhet.