Styrelsen i TF Bank har beslutat om att lämna ett erbjudande om återköp till innehavarna av teckningsoptioner

TF Bank AB:s styrelse har beslutat om att lämna ett erbjudande om återköp till innehavarna av teckningsoptioner av serie 2018:1. Erbjudandet omfattar samtliga 1 372 340 utestående teckningsoptioner och innebär att innehavarna erbjuds sälja sina teckningsoptioner till TF Bank till ett pris motsvarande marknadsvärdet. Teckningsoptionerna har värderats utifrån Black and Scholes baserat på återstående löptid.

Motivet till erbjudandet är att programmet ej anses uppfylla sitt syfte. För framtida förslag till incitamentsprogram kommer styrelsen att utvärdera en för syftet mer lämpad struktur.

TF Bank AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0)70 626 95 33

Denna information är sådan information som TF Bank AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 maj 2020 kl. 18:00 CET.

Kort om TF Bank
TF Bank bildades 1987 och är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. In- och utlåningsverksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Österrike via filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. Från och med 2020 är verksamheten indelad i tre segment: Consumer Lending, Ecommerce Solutions och Credit Cards.