TF Bank AB (publ) publicerar obligationsprospekt och ansöker om att lista obligationerna på Nasdaq Stockholm

TF Bank AB (publ) emitterade tier 2-obligationer (supplementärkapital) om SEK 100 000 000 den 27 september 2019 med förfall september 2029 och med första möjlighet till inlösen september 2024. Obligationerna löper med rörlig ränta om STIBOR 3M plus 4,65 procent per år.

TF Bank AB (publ) har ansökt om att lista obligationerna på Nasdaq Stockholm. Obligationerna kommer att vara upptagna till handel så snart som möjligt.

I samband med listningen har TF Bank AB (publ) tagit fram ett prospekt. Prospektet har blivit godkänt av, och registrerat hos, Finansinspektionen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017. Prospektet kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se) och på TF Banks webbplats (www.tfbankgroup.com).

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0)70 626 95 33

Denna information är sådan information som TF Bank AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 november 2019 kl. 13:00 CET.

Kort om TF Bank
TF Bank är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. Plattformen är utformad för skalbarhet och anpassning till olika produkter, länder, valutor och digitala banklösningar. TF Bank bedriver in- och utlåningsverksamhet till över 2 miljoner konsumenter i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Österrike via dotterbolag, filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. Inom segmentet Ecommerce Solutions erbjuder TF Bank nästa generations betal- och utcheckningslösningar för e-handlare i Norden, Estland och Polen, samt kreditkort i Norge och Tyskland. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.