TF Bank inleder process för att förenkla koncernstrukturen

Styrelsen för TF Bank har beslutat att inleda en process för att förenkla koncernstrukturen genom att slå samman TF Bank och de helägda dotterbolagen BB Bank ASA, Avarda AB och Avarda Oy. Avsikten är att genomföra fusionerna under fjärde kvartalet 2019. 

Via en gränsöverskridande fusion kommer verksamheten i BB Bank att läggas i en nybildad filial i Norge. Avardas verksamheter kommer att fusioneras in i TF Bank AB respektive TF Bank AB, filial Finland.

Syftet med fusionerna är att förenkla koncernstrukturen och möjliggöra högre intern effektivitet, att kunna samla fler produkter under varumärket TF Bank samt att tydliggöra erbjudandet i koncernens olika marknader.

Fusionerna är villkorade av sedvanliga myndighetsgodkännanden.

BB Bank förvärvades av TF Bank 2015 och erbjuder konsumentlån och kreditkort i Norge. Avarda förvärvades fullt ut 2017 och erbjuder betal- och utcheckningslösningar för e-handlare i Sverige och Finland.

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0)70 626 95 33

Denna information är sådan information som TF Bank AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 mars 2019 kl. 18.00.

Kort om TF Bank
TF Bank är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. Plattformen är utformad för skalbarhet och anpassning till olika produkter, länder, valutor och digitala banklösningar. TF Bank bedriver in- och utlåningsverksamhet till cirka 1 miljon konsumenter i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Polen, Tyskland, Estland, Lettland och Litauen via dotterbolag, filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. Inom segmentet E-commerce Solutions erbjuder TF Bank nästa generations betal- och utcheckningslösningar för e-handlare i Norden, Estland och Polen. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.