DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, OFFENTLIGGÖRAS I ELLER DISTRIBUERAS INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG.

TF Bank planerar börsnotering på Nasdaq Stockholm

TF Bank AB (publ) (“TF Bank” eller “Bolaget”) offentliggör idag sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm (”Noteringen” eller ”Erbjudandet”). TF Bank är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster genom sin egenutvecklade IT-plattform med hög grad av automatisering. Bolagets IT-plattform är utformad för skalbarhet och anpassning till olika produkter, länder, valutor och digitala banklösningar. TF Bank bedriver bankverksamhet med in- och utlåningsverksamhet mot privatpersoner i Sverige och Finland samt utlåningsverksamhet mot privatpersoner i Norge, Polen, Danmark, Estland och Lettland.

TF Banks styrelse och de säljande aktieägarna (TFB Holding AB, Förvaltningsaktiebolaget Segersta, Gurrfinans AB, Aktiebolaget Add Value, Mattias Carlsson, KAAX Investment AB, Tiberon AB, AB Monarda, Pehr Petersson, TPS Investment AB, Merizole Holding Ltd och Johannes Rintaniemi) bedömer att det här är rätt tidpunkt att stärka TF Banks profil genom att notera Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Bolagets styrelse och ledande befattningshavare bedömer att noteringen av Bolagets aktier ytterligare kan öka medvetenheten om Bolagets verksamhet och aktiviteter, stärka TF Banks profil gentemot investerare, kunder och affärspartners samt stärka förmågan att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare och nyckelpersoner. Erbjudandet kommer att bredda TF Banks aktieägarkrets och ge TF Bank möjlighet att använda den svenska och internationella kapitalmarknaden för att diversifiera Bolagets finansieringskällor. Av dessa anledningar har styrelsen ansökt om notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm.

Nasdaq Stockholm har beslutat att godkänna Bolagets ansökan om notering av aktierna, under förutsättning att sedvanliga villkor uppfylls. Beroende av rådande marknadsförhållanden, beräknas Noteringen genomföras i juni 2016.

Declan Mac Guinness, VD för TF Bank kommenterar:

”TF Bank har sedan grundandet uppvisat en stark och lönsam tillväxt. Vi har de senaste åren expanderat vår geografiska närvaro, kunddatabas och produkterbjudande kraftigt, samtidigt som vi har investerat mycket i organisationen, både vad gäller personal och IT-system. TF Bank har bevisat att Bolaget har ett konkurrenskraftigt erbjudande på en växande marknad med starka drivkrafter. Vi avser att fortsätta växa på befintliga marknader och utvärdera nya marknader och vi ska fortsätta växa med bibehållen kostnadskontroll. Vi ser fram emot att fortsätta TF Banks spännande resa och börsnoteringen kommer att stärka kännedomen om TF Bank gentemot kunder, affärspartners och investerare.”

Mattias Carlsson, styrelseordförande för TF Bank kommenterar:

”Vi är stolta över TF Bank och den verksamhet som har byggts upp under de senaste 30 åren. TF Banks bevisade förmåga att hitta rätt kunder och att kunna expandera geografiskt med hjälp av en effektiv och flexibel IT-plattform och med bibehållen kreditkvalitet, samt dess erfarna och kompetenta ledningsgrupp gör oss säkra på att TF Bank är väl positionerat för att fortsätta leverera tillväxt och utdelningar till aktieägarna. En notering av Bolagets aktier är ett logiskt steg i TF Banks utveckling och kommer att bidra till att stärka Bolagets profil och stödja dess framtida expansion.”

Paul Källenius, representant för huvudägargruppen bestående av TFB Holding AB och dess ägare kommenterar:

”TFB Holding har sedan förvärvet av TF Bank under 2007 varit en aktiv ägare i Bolaget. Vi tror att TF Bank har en konkurrenskraftig plattform, organisation och marknadsposition på plats för att tillvarata de attraktiva tillväxtmöjligheter som finns på befintliga och eventuellt tillkommande marknader under de närmaste åren. Mot denna bakgrund avser TFB Holding AB att förbli en långsiktig och stor ägare av TF Bank. Detta återspeglas också i åtagandet från ägarna att behålla minst 30 procent i kollektivt ägande åtminstone fram till 2020.”

Kort om TF Bank

TF Bank är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster genom sin egenutvecklade IT plattform med hög grad av automatisering. Bolagets IT-plattform är utformad för skalbarhet och anpassning till olika produkter, länder, valutor och digitala banklösningar. TF Bank bedriver bankverksamhet med in- och utlåningsverksamhet mot privatpersoner i Sverige och Finland, utlåningsverksamhet mot privatpersoner i Norge och Polen samt gränsöverskridande utlåningsverksamhet i Danmark, Estland och Lettland.

Under de senaste 20 åren har TF Bank expanderat geografiskt från sitt huvudkontor i Borås och har nu verksamhet med lokala kontor i Norge, Finland, Estland och Polen. TF Bank har sedan starten haft en stark och lönsam tillväxt.

TF Bank är verksam inom två kompletterande segment som båda utnyttjar koncernens IT-plattform och kreditbedömningsmodeller samt har starka korsförsäljningsmöjligheter:

 • Direct to Consumer: I segmentet Direct to Consumer erbjuder TF Bank konsumentkrediter till kreditvärdiga privatpersoner. Krediterna motsvarar belopp på upp till 45 000–300 000 SEK beroende på geografisk marknad, med löptider på ett till tio år. Typiskt sett används lånen för att tillgodose kortsiktiga finansieringsbehov.
 • Sales Finance: I segmentet Sales Finance erbjuder TF Bank finansieringslösningar för handlare (e-handel och detaljhandel) för hantering av fakturabetalningar och avbetalningsköp. Inom Sales Finance driver TF Bank ett joint venture-bolag, Avarda, tillsammans med Intrum Justitia. Avarda har en egen säljorganisation och fokuserar sin verksamhet på de nordiska marknaderna.

Styrkor och konkurrensfördelar

 • Snabbväxande nordeuropeisk nischbank.
 • Bevisad förmåga att expandera till nya geografiska marknader – från den svenska basen till en bred nordeuropeisk närvaro.
 • Fokuserad verksamhet med inriktning på tydliga marknadsnischer.
 • Verksam genom två kompletterande segment med korsförsäljningsmöjligheter vilka möjliggörs genom en skalbar och flexibel IT-plattform.
 • Riskmedveten organisation med en stabil kapitalposition.
 • Attraktiv finansiell profil med historisk påvisad förmåga att generera hög avkastning.

Strategi i korthet

 • Stark tillväxt från befintliga produkter och marknader.
 • Utnyttja möjligheter till korsförsäljning mellan segmenten.
 • Fortsätta den geografiska expansionen.
 • Stärka aktuella strategiska samarbeten och förvärv samt fortsätta utforska nya liknande möjligheter. 

Finansiella mål

TF Banks styrelse har antagit följande finansiella mål på medellång sikt:

 • Tillväxt: TF Bank avser att på medellång sikt uppnå en årlig tillväxt i vinst per aktie om minst 20%.
 • Effektivitet: TF Bank avser att på medellång sikt nå ett K/I-tal som understiger 35%.
 • Kapitalstruktur: TF Banks målsättning är att bibehålla en total kapitalrelation om minst 14,5%.
 • Utdelningspolicy: TF Banks styrelse har antagit en utdelningspolicy som innebär att TF Bank avser att dela ut omkring 50 % av årets resultat. Om TF Bank, till följd av sin vinst och utdelningspolicy genererar ett väsentligt överskott, avser TF Bank att använda detta överskott till att antingen finansiera en högre organisk tillväxtnivå och/eller framtida förvärv, alternativt att överföra överskott till dess aktieägare genom utdelning. Beslut rörande vinstutdelningsförslag beaktar Bolagets framtida intäkter, finansiella ställning, kapitalkrav, TF Banks kapitalmått och allmänna ekonomiska och operativa omständigheter. TF Bank är skyldig att följa tillämpliga kapitaltäckning- och likviditetsregler innan eventuell vinstutdelning kan beslutas och det finns därmed inga garantier för att utdelning kommer att föreslås eller beslutas.

Finansiella nyckeltal 

För tremånadersperioden som slutade den 31 mars
(ej reviderade)
För året som slutade den 31 december
(reviderade)
TSEK 2016 2015 2015 2014 2013
Rörelseintäkter 100 604 94 168 388 013 347 360 292 379
Rörelseintäktsmarginal, % 21,5% 22,8% 22,4% 24,2% 23,8%
Justerat nettoresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare[1] 29 015 23 715 107 456 99 543 86 324
K/I, % 38,3% 35,2% 37,0% 30,7% 29,0%
Medelantalet anställda 94 64 78 51 36
Justerad avkastning på eget kapital (ROE), %[2] 33,5% 37,6% 34,5% 39,0% 39,4%
Total kapitalrelation, % 19,3% 13,5% 18,2% 13,7% 15,1%
Utlåning till allmänheten 2 012 186 1 665 618 1 837 578 1 633 820 1 234 158
Justerat resultat per aktie, SEK[3] 1,35 1,10 5,00 4,63 4,02

Information om erbjudandet

 • Erbjudandet kommer att omfatta försäljning av befintliga aktier, varav majoriteten erbjuds av Bolagets största aktieägare, TFB Holding AB. Inga aktier emitteras i Bolaget i samband med Erbjudandet.
 • Erbjudandet kommer att riktas till institutionella investerare i Sverige och i utlandet, samt till allmänheten i Sverige.
 • TF Banks huvudägare är TFB Holding AB som vid tidpunkten för Erbjudandet kommer att inneha en sammanlagd ägarandel om cirka 79 procent av aktierna i Bolaget.
 • Fullständig information avseende Erbjudandet kommer att finnas tillgängligt i prospektet som förväntas publiceras inom en snar framtid.

Carnegie Investment Bank är Global Coordinator och Joint Bookrunner, ABG Sundal Collier är Joint Bookrunner. 

För mer information, vänligen kontakta:

Declan Mac Guinness, CEO, +46 707 22 82 97, declan.macguinness@tfbank.se
Mikael Meomuttel, CFO, +46 706 26 95 33, mikael.meomuttel@tfbank.se
Sture Stölen, Investor Relations, +46 723 68 65 07, ir@tfbank.se

 

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja värdepapper.

Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att framställas och får inte distribueras eller sändas till USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder.

I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”), annan än Sverige, som har implementerat direktiv 2003/71/EU i dess nuvarande lydelse (tillsammans med eventuella implementerings-åtgärder i medlemsstaten, ”Prospektdirektivet”), riktar sig detta pressmeddelande endast till investerare i sådan EES-medlemsstat som uppfyller kriterierna för undantag från skyldighet att upprätta prospekt, inbegripet kvalificerade investerare, på det sätt som avses i Prospektdirektivet, såsom implementerat i varje sådan medlemsstat.

De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får därmed inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller omfattas av ett undantag från registrering i enlighet med Securities Act och i enlighet med tillämpliga amerikanska regionala värdepapperslagar. Bolaget har inte för avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA eller att lämna något erbjudande till allmänheten i USA att förvärva de värdepapper som omnämns här.

De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Kanada, Japan eller Australien och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd eller befinner sig i Kanada, Japan eller Australien. Det kommer inte att lämnas något erbjudande till allmänheten i Kanada, Japan eller Australien att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande.

Detta pressmeddelande, och annat material avseende de värdepapper som omnämns här, distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som befinner sig utanför Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland eller (ii) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”) eller (iii) bolag med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta pressmeddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns gemensamt ”relevanta personer”). Värdepapperna är endast tillgängliga för, och varje inbjudan till, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva de värdepapper som omnämns här ges endast till, relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte agera på eller förlita sig på detta pressmeddelande eller någon del av dess innehåll.

Erbjudande om teckning eller förvärv av värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande kommer att ske genom ett prospekt som kommer att tillhandahållas av Bolaget och som kommer att innehålla detaljerad information om Bolaget och bolagsledningen, liksom finansiella rapporter. Detta pressmeddelande utgör annonsering och är inte ett prospekt i enlighet med Prospektdirektivet. Investerare får inte förvärva värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande om det inte sker på basis av information som ingår i ett prospekt.

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de kan innehålla uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”väntar”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden, såsom oförändrade politiska, legala, skattemässiga, marknadsrelaterade eller ekonomiska förhållanden, eller oförändrad tillämplig lagstiftning eller regulatorisk miljö (inklusive, men inte begränsat till redovisningsregler eller -principer och skatteregler) vilka enskilt eller sammantaget skulle vara väsentliga för TF Banks resultat eller möjlighet att utöva sin bankverksamhet, samt att TF Bank inte blir part i någon rättslig process eller något administrativt förfarande som kan ha väsentlig betydelse för TF Bank. Även om TF Bank anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för väsentliga kända och okända risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska händelserna kan komma att avvika väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Vidare gäller att information, åsikter, mål och framåtriktade uttalanden i detta pressmeddelande inte utgör någon garanti för någon framtida finansiell utveckling och de slutliga utfallen för TF Bank kan avvika väsentligt från de som uttryckligen eller underförstått kan anses framgå genom de framåtriktade uttalandena. TF Bank uppmanar således läsare att inte förlita sig i alltför stor utsträckning på sådana uttalanden ovan.

Information, uppfattningar och framåtriktade uttalanden i detta pressmeddelande är lämnade endast per detta datum och kan komma att förändras utan avisering.

[1] Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster, justerad skatt på periodens resultat och innehav utan bestämmande inflytande.
Jämförelsestörande poster under 2015 avser transaktionskostnader avseende den avbrutna börsnoteringen i Frankfurt och uppgick till 18 232 TSEK. Under första kvartalet 2016 har resultatet belastats ytterligare av kostnader relaterat till eventuella framtida kapitalanskaffningar, vilka presenteras som jämförelsestörande poster och uppgår till 6 102 TSEK.
[2] Periodens resultat exklusive innehav utan bestämmande inflytande och jämförelsestörande poster dividerat med genomsnittligt eget kapital. Rullande 12 månader.
[3] Periodens resultat exklusive innehav utan bestämmande inflytande och jämförelsestörande poster dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier. Antalet utgivna aktier har ökat från 50 000 till 21 500 000 stycken genom en aktiesplit och fondemission den 4 juni 2015. Justerat resultat per aktie har beräknats i enlighet med det nya antalet aktier.