TF Bank utser Carnegie till likviditetsgarant

TF Bank AB (publ) (Nasdaq Nordic Exchange: TFBANK) har ingått avtal med Carnegie Investment Bank AB (publ) om att Carnegie ska agera likviditetsgarant i bolagets aktie från och med idag den 17 november 2016, inom ramen för NASDAQ Stockholm AB:s (Börsens) system för likviditetsgaranti. 

Syftet med likviditetsgarantin är att främja likviditeten i aktien och minska differenser mellan köp och säljkurs.  

Avtalet innebär i korthet att likviditetsgaranten ställer köp- och säljkurs i TF Banks aktie och förbinder sig att för egen räkning köpa och sälja aktier till dessa kurser.

För ytterligare information, kontakta:

Sture Stölen, Investor Relations, +46 723 68 65 07, ir@tfbank.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som TF Bank AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, och i förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 november 2016 kl. 0800 CET.