TF Bank utser valberedning

TF Bank AB (publ) (OMX Nordic Exchange: TFBANK) har nu utsedd valberedning för bolaget. 

Valberedningen har som uppgift att före årsstämman 2017 föreslå ordförande till stämman, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt arvoden till styrelseledamöter och revisor.

Enligt principerna beslutat på Årsstämman 2016 för hur valberedningen ska utses så har de röstmässigt största aktieägarna som önskar delta i valberedningen rätt att utse en ledamot vardera. Ledamoten som representerar den största aktieägaren ska utses till ordförande för valberedningen.

Valberedningens sammansättning;

  • Björn Wendleby – representerar TFB Holdings AB (ordf.)
  • Jonas Weil – representerar Merizole Holding Ltd.
  • Gunnar Ryman – representerar Gurrfinans AB
  • Mattias Carlson –styrelseordförande TF Bank AB

TF Bank årsstämma kommer att hållas onsdagen den 3 maj 2017 i Stockholm.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför Årsstämman 2017 kan göra det genom att skicka e-post till ir@tfbank.se eller skriva till: TF Bank Group AB (publ), Att: Valberedningen, Norrlandsgatan 7, 111 43 Stockholm, senast den 12 februari 2017.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på TF Banks webbplats under Investor Relations.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som TF Bank AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, och i förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2016 kl. 16.00 CET.

För ytterligare information, kontakta:

Sture Stölen, Investor Relations, +46 723 68 65 07, ir@tfbank.se