DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, OFFENTLIGGÖRAS I ELLER DISTRIBUERAS INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG.

Utnyttjande av övertilldelningsoption i börsintroduktionen av TF Bank och slut på stabiliseringsperioden

Carnegie Investment Bank AB och ABG Sundal Collier AB (gemensamt ”Bankerna”) har meddelat TF Bank AB (publ) (”TF Bank”) och de säljande aktieägarna (”Säljande Aktieägarna”[1]) att övertilldelningsoptionen har utnyttjats avseende 812 919 aktier i TF Bank, samt att stabiliseringsperioden har avslutats.

I samband med börsintroduktionen av TF Bank utställde de Säljande Aktieägarna en så kallad övertilldelningsoption till Bankerna omfattande upp till 849 126 aktier, att användas för att täcka en så kallad övertilldelning av aktier. Under den stabiliseringsperiod som löpte under 30 dagar från den första dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm har stabilisering skett till de kurser som anges nedan. Bankerna har utnyttjat övertilldelningsoptionen avseende 812 919 aktier. Därmed kommer 36 207 aktier i TF Bank som Bankerna lånat av de Säljande Aktieägarna i syfte att täcka övertilldelning i samband med börsintroduktionen att återlämnas till de Säljande Aktieägarna. Stabiliseringsperioden har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringstransaktioner kommer att genomföras.

Stabilisering per dag

14 juni, 2016                             77 kr

27 juni, 2016                             77 kr

28 juni, 2016                             77 kr

29 juni, 2016                             77 kr

30 juni, 2016                             77 kr

1 juli, 2016                                 77 kr

4 juli, 2016                                 77 kr

5 juli, 2016                                 77 kr

6 juli, 2016                                 77 kr

7 juli, 2016                                 77 kr

8 juli, 2016                                 77 kr

För ytterligare information, kontakta:

Kort om TF Bank

TF Bank är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster genom sin egenutvecklade IT plattform med hög grad av automatisering. Bolagets IT-plattform är utformad för skalbarhet och anpassning till olika produkter, länder, valutor och digitala banklösningar. TF Bank bedriver bankverksamhet med in- och utlåningsverksamhet mot privatpersoner i Sverige och Finland, utlåningsverksamhet mot privatpersoner i Norge och Polen samt gränsöverskridande utlåningsverksamhet i Danmark, Estland och Lettland.

 

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja värdepapper.

Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att framställas och får inte distribueras eller sändas till USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder.

I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”), annan än Sverige, som har implementerat direktiv 2003/71/EU i dess nuvarande lydelse (tillsammans med eventuella implementerings-åtgärder i medlemsstaten, ”Prospektdirektivet”), riktar sig detta pressmeddelande endast till investerare i sådan EES-medlemsstat som uppfyller kriterierna för undantag från skyldighet att upprätta prospekt, inbegripet kvalificerade investerare, på det sätt som avses i Prospektdirektivet, såsom implementerat i varje sådan medlemsstat.

De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får därmed inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller omfattas av ett undantag från registrering i enlighet med Securities Act och i enlighet med tillämpliga amerikanska regionala värdepapperslagar. Bolaget har inte för avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA eller att lämna något erbjudande till allmänheten i USA att förvärva de värdepapper som omnämns här.

De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Kanada, Japan eller Australien och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd eller befinner sig i Kanada, Japan eller Australien. Det kommer inte att lämnas något erbjudande till allmänheten i Kanada, Japan eller Australien att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande.

Detta pressmeddelande, och annat material avseende de värdepapper som omnämns här, distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som befinner sig utanför Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland eller (ii) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”) eller (iii) bolag med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta pressmeddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns gemensamt ”relevanta personer”). Värdepapperna är endast tillgängliga för, och varje inbjudan till, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva de värdepapper som omnämns här ges endast till, relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte agera på eller förlita sig på detta pressmeddelande eller någon del av dess innehåll.

De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande får inte erbjudas eller säljas till investerare i Hong Kong, annat än (a) till ”professionella investerare” i den mening som avses i avsnitt 1, del 1, i bilaga 1 till Securities and Futures Ordinance (kapitel 571, Laws of Hong Kong) (nedan ”SFO”) och de regler som utfärdats inom ramen för SFO, eller (b) till personer vars huvudsakliga verksamhet består i att köpa eller sälja aktier eller obligationer, antingen som huvudman eller agent.

Ett prospekt upprättat i enlighet med Prospektdirektivet har offentliggjorts och finns tillgängligt på TF Banks hemsida (www.tfbankgroup.com) och Carnegies hemsida för pågående erbjudanden (www.carnegie.se/om-carnegie/kontakt/pagaende-erbjudanden). Detta pressmeddelande utgör annonsering och är inte ett prospekt i enlighet med Prospektdirektivet. Investerare får inte förvärva värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande om det inte sker på basis av information som ingår i ett prospekt.

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de kan innehålla uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”väntar”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden, såsom oförändrade politiska, legala, skattemässiga, marknadsrelaterade eller ekonomiska förhållanden, eller oförändrad tillämplig lagstiftning eller regulatorisk miljö (inklusive, men inte begränsat till redovisningsregler eller -principer och skatteregler) vilka enskilt eller sammantaget skulle vara väsentliga för TF Banks resultat eller möjlighet att utöva sin bankverksamhet, samt att TF Bank inte blir part i någon rättslig process eller något administrativt förfarande som kan ha väsentlig betydelse för TF Bank. Även om TF Bank anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för väsentliga kända och okända risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska händelserna kan komma att avvika väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Vidare gäller att information, åsikter, mål och framåtriktade uttalanden i detta pressmeddelande inte utgör någon garanti för någon framtida finansiell utveckling och de slutliga utfallen för TF Bank kan avvika väsentligt från de som uttryckligen eller underförstått kan anses framgå genom de framåtriktade uttalandena. TF Bank uppmanar således läsare att inte förlita sig i alltför stor utsträckning på sådana uttalanden ovan.

Information, uppfattningar och framåtriktade uttalanden i detta pressmeddelande är lämnade endast per detta datum och kan komma att förändras utan avisering.

[1] TFB Holding AB, Merizole Holding Ltd, Förvaltningsaktiebolaget Segersta, Gurrfinans AB, Aktiebolaget Add Value, Mattias Carlsson, KAAX Investment AB, Tiberon AB, AB Monarda, Pehr Petersson, TPS Investment AB och Johannes Rintaniemi