Valberedningens förslag till styrelse och ordförande i TF Bank AB (publ)

Styrelsen föreslås bestå av sex (6) ledamöter utan styrelsesuppleanter. Föreslås omval av Mattias Carlsson, John Brehmer, Bertil Larsson, Tone Bjørnov, Charlotta Björnberg-Paul och Mari Thjømøe, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslår valberedningen omval av Mari Thjømøe som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen anser att de föreslagna styrelseledamöterna är erfarna personer som besitter den kunskap som erfordras för att som styrelseledamöter tillvarata Bolagets och dess ägares intressen på bästa sätt. Valberedningen har även beaktat att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning avseende oberoende. Samtliga styrelseledamöter utom John Brehmer anses oberoende i förhållande till bolagets större ägare. Samtliga styrelseledamöter utom Mattias Carlsson anses oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

Inför årsstämman 2019 har valberedningen bestått av Paul Källenius (representerande TFB Holding AB), Erik Selin (representerande Erik Selin Fastigheter AB), Jonas Weil (representerande Merizole Ltd) och Mari Thjømøe (som styrelseordförande för Bolaget). Paul Källenius har utsetts till valberedningens ordförande. Tiberon, den tredje största ägaren i TF Bank, meddelade att de inte ville vara representerade i valberedningen.

Valberedningens övriga förslag och yttrande avseende den föreslagna styrelsen kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på www.tfbankgroup.com.

TF Banks årsstämma kommer att hållas tisdagen den 7 maj kl 15.00 CET i Stockholm.

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0)70 626 95 33.

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 april 2019 kl. 18.00 CET. 

Kort om TF Bank
TF Bank är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. Plattformen är utformad för skalbarhet och anpassning till olika produkter, länder, valutor och digitala banklösningar. TF Bank bedriver in- och utlåningsverksamhet till cirka 1 miljon konsumenter i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Polen, Tyskland, Estland, Lettland och Litauen via dotterbolag, filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. Inom segmentet E-commerce Solutions erbjuder TF Bank nästa generations betal- och utcheckningslösningar för e-handlare i Norden, Estland och Polen. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.